huishoudelijk-reglement

Algemeen 

ARTIKEL 1. De organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur.
 
ARTIKEL 2. Het bestuur is bevoegd tot het aantrekken en aanstellen van een arts docent, NRR- instructeurs, instructeurs eerste hulp, overige instructeurs en Lotus voor de cursussen en de voortgezette opleidingen. Deze personen worden voor zover nodig uit de kas van de vereniging betaald.
 
ARTIKEL 3.  Het bestuur is bevoegd tot het aantrekken van personen en/of het instellen van commissies en deze (tijdelijk) te belasten met bijzondere opdrachten.
 
ARTIKEL 4. Het bestuur is belast met de aankoop van en het beheer over de les- en instructiematerialen, welke het eigendom zijn van de vereniging. Het bestuur draagt zorg voor de aankoop en de verstrekking van de verplichte leermiddelen aan de cursisten. De verplichte leermiddelen dienen tenminste te bestaan uit de door het centraal bureau van "Het Oranje Kruis" voorgeschreven leermiddelen. Het bestuur is bevoegd andere, terzake dienende, leermiddelen voor te schrijven. De leermiddelen worden tegen betaling van de kosten - al dan niet begrepen in de totale cursuskosten - eigendom van de cursist. 

Leden en cursisten 

ARTIKEL 5 Gediplomeerde leden zijn verplicht voldoende herhalingslessen bij te wonen om hun kennis en kunde op peil te houden en noodzakelijk voor de verlenging van hun diploma. Bij het volgen van onvoldoende herhalingslessen is het afleggen van een competentietest verplicht. Dit ter beoordeling van de instructeur. De uitslag van de test dient voldoende te zijn om voor het geldig houden van het diploma in aanmerking te komen. Leden dragen zelf de verantwoordelijkheid voor het geldig houden van hun diploma. Het aanvragen van verlenging geschiedt door het bestuur. In afwijkende situaties vindt overleg plaats met de kaderdocenten en het bestuur. De uiteindelijke beslissing ligt bij het bestuur. Indien een cursist niet op de competentietest is verschenen, kan  een extra competentie test worden afgelegd . De kosten van een extra test komen voor rekening van de cursist en dienen vooraf te worden voldaan.
 
ARTIKEL 6. De vereniging stelt zich ten doel het in algemene zin bevorderen van datgene dat bijdraagt tot een zo goed mogelijke eerste hulpverlening bij ongelukken. Door het lidmaatschap van de vereniging verplichten alle leden zich naar goed vermogen het doel van de vereniging na te streven en aan de middelen tot bevordering van dit doel mee te werken.
 
ARTIKEL 7. De kosten, verbonden aan het volgen van de opleiding voor het EHBO-diploma of andere door de vereniging georganiseerde cursussen, worden tijdens de Algemene Ledenvergadering voorafgaande aan  de cursus door het bestuur vastgesteld. De deelnemers aan de cursus zijn verplicht, de vastgestelde lesavonden zoveel mogelijk bij te wonen. Indien een cursist de wens te kennen heeft gegeven de opleiding voortijdig te beëindigen, is het desalniettemin verplicht de kosten van de opleiding, indien deze nog niet geheel mochten zijn voldaan, onmiddellijk te voldoen. Dit tenzij het bestuur beslist, dat er geldige redenen zijn om ontheffing van deze verplichting te verlenen.
 
ARTIKEL 8. Jaarlijks wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering de contributie voor het nieuwe seizoen vastgesteld. De leden dienen jaarlijks hun contributie te voldoen voor of op de datum van 1 juli. Indien een lid op deze datum zijn of haar contributie niet heeft voldaan zal het betreffende lid een betalingsherinnering krijgen toegestuurd, die is verhoogd met € 5,00 aan administratiekosten. Dit bedrag kan, als daartoe aanleiding bestaat, worden aangepast. Van leden die op 1 september de door hen verschuldigde contributie nog niet hebben voldaan wordt aangenomen dat zij niet langer lid willen zijn en worden uit het ledenbestand verwijderd. Voor de cursisten gelden ten aanzien van het cursusgeld gelijke regels. Het bestuur kan alle deelnemers aan cursus(sen), dus ook de leden vragen het cursusgeld vooraf te voldoen.  De leden en cursisten zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgegeven van wijzigingen in de NAW gegevens. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor het in stand houden of verkrijgen van het diploma. 

Bestuur 

ARTIKEL 9.Het bestuur dient uit een oneven aantal leden en minimaal uit drie leden te bestaan.
 
ARTIKEL 10. De voorzitter leidt de vergaderingen en draagt er zorg voor dat de genomen besluiten worden uitgevoerd. Bij tijdelijke ontstentenis van de voorzitter wijzen de overige bestuursleden een plaatsvervangende voorzitter aan.
 
ARTIKEL 11. De secretaris voert de correspondentie en zorgt eventueel met behulp van een notulist voor de notulering van de vergaderingen. Hij is voorts belast met de ledenadministratie, het opstellen en indienen van het jaarverslag en het beheer van het archief. De secretaris zorgt voor de ondertekening van uitgaande brieven.
 
ARTIKEL 12. De penningmeester is belast met het innen van de contributies en het doen van betalingen. Hij voert het beheer over de geldmiddelen en houdt boek van de inkomsten en uitgaven. Hij voert correspondentie verband houdende met het financieel beheer. Hij is persoonlijk verantwoordelijk voor alle onder zijn beheer zijnde gelden van de vereniging, behalve voor de gelden welke zijn gestort bij de Girodienst en/of Bank.
 
ARTIKEL 13. Algemeen bestuurslid is belast met datgeen de overige bestuursleden in overleg met het algemeen bestuurslid heeft besloten.
 
ARTIKEL 14. Indien een lid van het bestuur naar oordeel van het bestuur in ernstige mate handelt in strijd met de statuten, het huishoudelijk reglement en/of de belangen van de vereniging, is het bestuur bevoegd dit lid in zijn functie te schorsen.  Het besluit tot schorsing van een bestuurslid dient te worden genomen met tenminste twee derde van het aantal stemmen (het betrokken bestuurslid niet meegerekend). Het besluit wordt onmiddellijk per aangetekend schrijven aan het betreffende bestuurslid medegedeeld. Indien een lid van het bestuur is geschorst, is beroep mogelijk op de algemene ledenvergadering.  

Stemmen

ARTIKEL 15. Het verlenen van erefuncties kan bij acclamatie worden goedgekeurd. Onder acclamatie wordt verstaan, dat de vergadering door handgeklap of anderszins duidelijk te kennen geeft, in te stemmen met het voorstel dat aan de orde is.  Indien echter één of meerdere leden onmiddellijk na het constateren dat een voorstel bij acclamatie is aanvaard, de wens te kennen geven alsnog een stemming te doen houden, is het voorstel niet bij acclamatie aanvaard en wordt alsnog tot stemming overgegaan. 

Verbandkoffers, hulpverlening en andere activiteiten 

ARTIKEL 16. Door de vereniging worden, voor zover dit mogelijk en verantwoord is, in het gebied van de vereniging op daartoe geschikte plaatsen verbandkoffers en/of AED’s geplaatst. Dit materiaal wordt bij de leden die vrijwillig ondersteuning leveren ondergebracht.
 
ARTIKEL 17. De leden posten alleen voor de vereniging nadat men hiervoor door bet bestuur of de evenementencoördinator is gevraagd en zijn dan ook verzekerd. Voor de leden die door het bestuur van de afdeling naar een evenement worden gestuurd is een W.A.-verzekering afgesloten. Eventuele financiële vergoedingen – voor het posten bij evenementen – dienen te worden afgegeven zodat deze in de verenigingskas gestort kunnen worden. Attenties in de vorm van bloemen / bonbons o.i.d. zijn voor de leden persoonlijk. Het is niet toegestaan voor de leden op eigen initiatief naar een evenement te gaan en hulp te verlenen namens de KNV EHBO. Mocht een lid toch uit eigen beweging naar een evenement gaan, dan kan de KNV EHBO hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Wanneer er toch buiten de vereniging om wordt gepost is het niet toegestaan om de kleding, de koffer/tas en/of andere materialen van de vereniging gebruiken. 

De leden die voor de vereniging een post beheren tijdens de evenementenhulp mogen geen gebruik maken van alcoholische dranken gedurende de tijd die voor het posten is overeengekomen. Ook het gebruik van alcoholvrij bier is niet toegestaan. Eveneens is het gebruik van alcohol vlak voor de aanvang van het posten niet toegestaan. Deze bepaling geldt tevens voor het gebruik van verdovende middelen en stimulerende middelen.
 
ARTIKEL 18. Ten behoeve van de vertegenwoordiging van de vereniging op bijeenkomsten en het deelnemen aan EHBO vaardigheidsproefen en demonstraties kunnen door het bestuur leden worden afgevaardigd.
 
ARTIKEL 19. Verenigingen en instellingen kunnen een beroep doen op de vereniging voor het indien nodig verlenen van eerste hulp, alsmede het verzorgen van bijzondere bijeenkomsten, overeenkomstig het doel van de vereniging gesteld in artikel 2 van de statuten. Voor de verleende diensten aan derden wordt door de vereniging een vergoeding gevraagd, welke jaarlijks door het bestuur wordt vastgesteld. 
 
Algemene bepalingen

ARTIKEL 20. Wijzigen van dit reglement kan alleen geschieden in een algemene vergadering, indien de desbetreffende voorstellen in de oproepingsbrief zijn vermeld. Een zodanige oproepingsbrief moet tenminste 7 dagen voor deze vergadering aan de leden worden toegezonden. 
 
ARTIKEL 21. In gevallen van geschil omtrent de uitleg van de bepalingen van dit reglement en in gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.